KHÁI NIỆM VỀ BƯU PHẨM, BƯU KIỆN

KHÁI NIỆM VỀ BƯU PHẨM
Bưu phẩm gồm:
 • Thư: Là bản chữ viết, sao hoặc in mang nội dung thông tin riêng giữa người gửi và người nhận. Thư được bỏ trong phong bì dán kín và được bảo đảm bí mật theo quy định của hiến pháp. Khối lượng tối đa 2kg và không được để vật phẩm, hàng hoá vào trong thư.
 • Ấn phẩm: Là những tài liệu không có tính chất thông tin riêng Khối lượng tối đa 2 kg.
 • Học phẩm dùng cho người mù: Là những bản in chữ nổi, hoặc viết bằng chữ nổi cho người mù để ngỏ và bằng giấy đặc biệt dùng riêng cho người mù. Khối lượng tối đa 7kg.
 • Gói nhỏ: Là gói đựng vật phẩm hàng hoá nhưng có tính chất thông tin riêng. Khối lượng tối đa 2kg.
 • Túi M: Là túi đặc biệt chứa báo, tạp chí, sách vở, ấn phẩm của 1 người gửi cho cùng 1 người ở một địa chỉ. Khối lượng tối đa 30kg/túi.

Giới hạn kích thước của bưu phẩm:
Trừ bưu thiếp và Aérogramme (là loại giấy gửi thư máy bay được UPU chính thức công nhận, không cần phong bì. Loại giấy này được phết keo trên mép gấp có sẵn, nội dung thư tín được viết vào mặt trong và sau đó gấp kín theo nếp gấp của phong bì. Khi gửi, không được bỏ thêm bất cứ vật gì trong thư này) , kích thước các loại còn lại được quy định như sau :
 • Kích thước tối đa: Tổng D + R + H =< 900mm (kích thước chiều lớn nhất phải # 600mm +_ 2mm).
 • Kích thước tối thiểu: với một mặt kích thước >= 90mm x 140mm , +_ 2mm Giới hạn kích thước của bưu thiếp : Kích thước tối đa 120mmx235mm , với +_ 2mm - Kích thước tối thiểu 90mm x 140mm +_ 2mm.
 • Giới hạn kích thước Aérogamme: Kích thước tối đa 110mm x 220mm với sai số 2mm. - Kích thước tối thiểu : như bưu thiếp

KHÁI NIỆM VỀ BƯU KIỆN
Bưu kiện: Là những kiện hàng nặng đựng vật phẩm hàng hoá.
Bưu kiện cồng kềnh: Là Bưu kiện có hình thức hay nội dung đặc biệt hoặc không thể xếp chung cùng các bưu kiện khác, hoặc đòi hỏi cách thức bảo vệ riêng.
Khối lượng:
 • Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi trong nước là: 31,5kg. Nếu vật phẩm không thể tách rời ra được có thể chấp nhận vượt mức quy định nhưng không quá 50kg.
 • Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi ra nước ngoài là: 31,5kg. Trừ một số nước có khối lượng bưu kiện dưới mức hoặc trên mức quy định này thì thực hiện theo thông báo của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
 • Dịch vụ Bưu phẩm, Bưu kiện trong nước và ngoài nước được chấp nhận gửi đi theo các đường thuỷ, bộ và hàng không
Kích thước bưu kiện:
 • Kích thước lớn nhất (áp dụng cho cả Bưu kiện cồng kềnh): # 1,5m đối với một chiều kích thước bất kỳ hoặc # 3m đối với tổng chiều dài + chu vi không đo qua chiều dài đó.
 • Kích thước nhỏ nhất với một mặt kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm với +_ 2mm.