QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG BƯU PHẨM, BƯU KIỆN

Bưu điện TP.HCM cam kết chuyển phát an toàn Bưu phẩm – Bưu kiện gửi đi quốc tế của quý khách hàng đến địa chỉ người nhận. Trường Bưu phẩm – Bưu kiện của quý khách hàng bị mất, hư hỏng, Bưu điện TP.HCM thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định sau:

NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG:
 1. Tiền bồi thường được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm & thời điểm mà bưu phẩm, bưu kiện đó được nhận gửi nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của từng loại dịch vụ theo quy định trừ trường hợp người gửi & Bưu điện có thỏa thuận khác.
 2. Tiền bồi thường được trả bằng đồng Việt Nam.
 3. Tiền bồi thường được trả cho người gửi. Trường hợp thư, bưu phẩm, bưu kiện bị thiệt hại một phần mà người nhận đồng ý nhận thì tiền bồi thường được trả cho người nhận.
 4. Việc bồi thường thiệt hại bưu phẩm, bưu kiện quốc tế được thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA BƯU ĐIỆN:
Khi có thiệt hại xảy ra đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện, Bưu điện có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng dịch vụ, trừ các trường hợp sau:
 1. Thư, bưu phẩm, bưu kiện đã được phát đúng theo quy định hoặc thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Thư, bưu phẩm, bưu kiện bị hư hại, mất mát do lỗi của người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.
 3. Thư, bưu phẩm, bưu kiện bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy do nội dung bên trong vi phạm các quy định cấm gửi.
 4. Thư, bưu phẩm, bưu kiện bị tịch thu theo Luật lệ của nước nhận & đã được các nước này thông báo bằng văn bản.
 5. Bao bì đóng gói mà người gửi sử dụng không đủ chắc chắn để bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 6. Những trường hợp bưu gửi bị thiệt hại vì lý do bất khả kháng.
 7. Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi thư, bưu phẩm, bưu kiện.
 8. Bưu điện không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.