THỜI HẠN LƯU GIỮ BƯU PHẨM, BƯU KIỆN TẠI BƯU ĐIỆN PHÁT

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, Bưu điện TP.HCM cam kết tất cả Bưu phẩm – Bưu kiện của khách hàng gửi qua Bưu điện đều được chuyển phát đến địa chỉ người nhận. Nếu bưu gửi không phát được cho người nhận Bưu điện sẽ thực hiện lưu giữ Bưu phẩm – Bưu kiện tại bưu cục phát theo quy định. Trừ trường hợp người gửi có yêu cầu chuyển tiếp, chuyển hoàn, hủy bưu phẩm, bưu kiện không phát được (như đối với giấy mời họp, công văn, tài liệu của các cơ quan, doanh nghiệp .....), thời gian lưu giữ bưu phẩm, bưu kiện không phát được tại bưu cục phát được quy định cụ thể như sau:
  • Không lưu giữ (chuyển hoàn ngay) bưu phẩm, bưu kiện mà người nhận từ chối nhận.
  • Mười lăm (15) ngày đối với bưu phẩm, bưu kiện trong nước gửi cho người nhận ở thành phố, thị xã, thị trấn hoặc ba mươi (30) ngày đối với bưu phẩm, bưu kiện gửi cho người nhận ở nông thôn kể từ ngày lập giấy mời lần thứ nhất nếu không tìm thấy người nhận (do không có địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, không đầy đủ, người nhận đi nơi khác không để lại địa chỉ, … ), hoặc người nhận đã chết mà không có người xin nhận thay.
  • Bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày lập giấy mời lần thứ nhất đối với bưu phẩm, bưu kiện có địa chỉ nhận lưu ký và đối với bưu phẩm, bưu kiện Quốc tế đến.
Quá thời hạn lưu giữ nêu trên, nếu người nhận vẫn không đến nhận thì bưu cục phát làm thủ tục chuyển hoàn bưu gửi.
Đối với bưu phẩm, bưu kiện chuyển hoàn trả lại người gửi, nếu quá thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày bưu gửi đến bưu cục phát hoàn, mà người gửi không đến nhận thì bưu phẩm, bưu kiện đó được chuyển về Hội đồng xử lý bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận để giải quyết.