THÔNG BÁO DANH SÁCH BƯU GỬI KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN ĐỢT 1/2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH BƯU GỬI KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN ĐỢT 1/2024

Căn cứ công văn số 92/BĐVN-DVBC ngày 07/01/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam v/v hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận theo TTLT số 18/2015/TTLT-BTTT-BTC, Bưu điện TP Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý khách hàng:

Danh sách chi tiết 7.590 bưu gửi trong nước và quốc tế (nội dung là thư từ, tài liệu) không phát được cho người nhận, cũng không phát hoàn được cho người gửi).

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nv9aNDm3vsdiR0MozXxTanbdnKXBGmQT/edit?usp=drive_link&ouid=106764320264570045258&rtpof=true&sd=true

Danh sách chi tiết 1.667 bưu gửi trong nước và quốc tế (nội dung là hàng hoá) không phát được cho người nhận, cũng không phát hoàn được cho người gửi).

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dVATLvYp4mZsyuO3aZ7YniFKvMlAR-Vi/edit?usp=drive_link&ouid=106764320264570045258&rtpof=true&sd=true

Thời gian niêm yết: Từ ngày 24/4/2024 đến hết ngày 24/07/2024.

Trân trọng thông báo./.