THÔNG BÁO DANH SÁCH BƯU GỬI KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN ĐỢT 11/2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH BƯU GỬI KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN ĐỢT 11/2023


Căn cứ công văn số 92/BĐVN-DVBC ngày 07/01/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam v/v hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận theo TTLT số 18/2015/TTLTBTTT-BTC, Bưu điện TP Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh sách bưu gửi không có người nhận đợt 11 năm 2023.
Danh sách chi tiết bưu gửi trong nước (nội dung là thư từ, tài liệu) không phát được cho người nhận, cũng không phát hoàn được cho người gửi) vui lòng xem danh sách bưu gửi không có người nhận tại link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rNQG6t22U56Uk-qqp3ITC1IRSroYWrb7DF9iLXnDGts/edit?usp=sharing